სერვისები

ბინული l Binuli > სერვისები

მომსახურების პირობები

წყაროს წყალი „ბინული” ერთადერთი კომპანიაა საქართველოში, რომელსაც წარმოებაში დანერგილი საკუთარი პოლიკარბონატის ჩამოსასხმელი დანადგარი აქვს და თავად აწარმოებს ბოცებს.

სახეობის პროდუქტი
წელი ბაზარზე
ქალაქში
+
კმაყოფილი მომხმარებელი

სერვისები

დისპენსერი

დისპენსერი უზრუნველყოფს სასმელი წყლის საჭირო ტემპერატურის მიღწევას და შენარჩუნებას გარემო პირობებისგან დამოუკიდებლად, ასევე გამორიცხავს სასმელი წყლის კონტაქტს დაბინძურების შესაძლო კერასთან. გთავაზობთ ორ და სამ რეჟიმიან უახლესი ტექნოლოგიის, წყლის თანამედროვე დისპენსერებს დროებით სარგებლობაში.

დამატებითი

ჩვენ გავითვალისწინეთ არსებული თუ პოტენციური მომხმარებლების სურვილები და სწორედ აქედან გამომდინარე დამატებით გთავაზობთ სხვადასხვა სახის პროდუქციას,რომლის შეკვეთაც “ბინულის” წყალთან ერთად შეგიძლიათ. ფუნქციონირებს ადგილზე მიტანის უფასო სერვისი საქართველოს მაშტაბით! იხილეთ ჩვენს კატალოგში.

მომსახურების პირობები

სასმელი წყლის დისპენსერი და 19 ლიტრიანი მოცულობის ბოცა საკუთრების უფლებით ეკუთვნის „მიმწოდებელს“ და „მომხმარებელს“ ისინი გადაეცემა დროებით სარგებლობაში, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე. · იმ შემთხვევაში, თუ „მომხმარებელი“ გადაწყვეტს შეიძინოს „მიმწოდებლისაგან“ წყლის დისპენსერი, აღნიშნული ქონება გადავა „მომხმარებლის“ საკუთრებაში. · მომხმარებელი ვალდებულია შეიძინოს თვის განმავლობაში მინიმუმ 5 (ხუთი) ბოცა წყალი, თითოეული დისპენსერზე დაანგარიშებით. · „მომხმარებელი“ ვალდებულია გაუფრთხილდეს, დაიცვას მექანიკური დაზიანებისაგან და განადგურებისაგან მის დროებით სარგებლობაში არსებული ქონება და არ დაუშვას დისპენსერის და ბოცის გამოყენება „ბინულის“ მარკის წყლის გარდა სხვა სახის სითხისათვის. · „მომხმარებლის“ მიზეზით ქონების მექანიკური დაზიანების ან განადგურების შემთხვევაში, იგი უნაზღაურებს „მიმწოდებელს“ თითოეულ სასმელი წყლის დისპენსერისათვის – 380 (სამასოთხმოცი) ლარს, ხოლო თითოეული 19 ლიტრიანი ბოცისათვის – 30 (ოცდაათ) ლარს. · “მიმწოდებელი“ იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული პროდუქციის ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სანიტარულ ნორმებს და სტანდარტებს. · „მიმწოდებელი“ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს პროდუქციის მიწოდებას „მომხმარებლის“ მიერ მითითებულ მისამართზე ეტაპობრივად, „მომხმარებლის“ მიერ წერილობითი, ან სატელეფონო მოთხოვნის შესაბამისად. · „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 საათისგანმავლობაში განათავსოს „მომხმარებლის“ მისამართზე მოთხოვნილი რაოდენობის 19 ლიტრიანი „ბინულის“ მარკის წყლით სავსე ბოცა და სასმელი წყლის დისპენსერი, რაზედაც შესაბამისად ფორმდება სასაქონლო ზედნადების ან/და მიღება-ჩაბარების აქტი.